't Salland Coaching

Beleidsontwikkeling

’t Salland helpt overheden en organisatie om de doelen scherp te krijgen en ook vast te leggen. Hiermee is voor iedereen binnen en buiten de organisatie duidelijk wat de ontwikkelingsrichting is.

Beleidsontwikkeling

In onze bijdrage sluiten we aan bij de fase en context van een ontwikkelingen. Soms brengen we in beeld wat er al gebeurd is binnen de organisatie en waar nog een stapje gezet kan worden. Op andere momenten werken we een concrete regeling uit en zorgen we dat deze ook van start kan.

Voorbeelden zijn:

  1. Nota klimaatadaptatie voor de provincie Drenthe waarin beeld is gebracht wat de provincie zelf nog meer kan doen om de provincie klimaatrobuust te maken
  2. Inventarisatie van de governance bij de aanpak van bodemdaling in Veenweidegebieden
  3. Uitwerken van een stimuleringsregeling klimaatadapatie voor de gemeenten binnen de werkregio Noord Veluwe
  4. Nota klimaatadaptatie voor de gemeente Raalte met daarin beleidsuitgangspunten en uitvoeringsprogramma

Voorbeeld projecten van 't Salland

Simon, Jur en Birgitt, aangenaam
"Samenwerken bepaalt of een verandering succesvol is"

Wij helpen overheden en bedrijven bij het samenwerken aan een betere en duurzame leefomgeving. Als onafhankelijke zelfstandige zorgen wij voor de verbinding tussen het proces en de inhoudelijke kennis over klimaatveranderingwater en duurzame ontwikkeling.

Samenwerken bepaalt in grote mate of een verandering succesvol is. Wij verbinden de diverse vakgebieden (ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, energie, duurzaamheid) voor optimaal resultaat. Daarnaast zetten wij bestaande praktische oplossingen op een creatieve manier in.