't Salland Coaching

Waterberging Alm en Biesbosch

De zoektocht naar extra waterberging in kleine watergangen op vrijwillige basis van de boeren.

Waterschap Rivierenland (2019)

In 2014 en 2015 is er aanzienlijke wateroverlast geweest in het gebied Alm en Biesbosch. Door de klimaatverandering neemt de kans toe dat het nogmaals gaat gebeuren. ZLTO en Waterschap Rivierenland werken samen om extra maatregelen te treffen. Voor het project is Europese subsidie verworven. Het bijzondere aan het project is dat boeren is verzocht om op vrijwillige basis mee te werken aan extra waterberging in de vorm van de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de kavelsloten. ’t Salland vertegenwoordigde in dit project Waterschap Rivierenland.

Ga terug naar actueel