't Salland Coaching

Overzicht van overige projecten

Een overzicht van de ervaring van Simon Troost

Klimaatadaptatie

 • Klimaatstresstesten en klimaatateliers voor Zuid-West Utrecht, Rhenen, Lelystad, Zeewolde, Urk en Noordelijke Vechtstromen.
 • Klimaatbestendig Strijp-S in Eindhoven

Ondersteuning samenwerkingsverbanden

 • Voorzitter Water & Klimaat bij Samenwerking Noord Veluwe
 • Regionaal bestuursakkoord water Groningen/Drenthe
 • Voorzitter RAO Nedereems/ projectgroep Water 2000+

Gebiedsprocessen

 • Gebiedsproces Sallandse Heuvelrug Oost in het kader van PAS/ N2000
 • Beheerplannen Natura 2000 in Drenthe en Noord Holland
 • KRW gebiedsproces Veluwe
 • Integrale gebiedsanalyses voor Waterschap Brabantse Delta
 • Stroomgebiedsbeheerplan Nedereems
 • Watervisie Lauwersmeer
 • Stroomgebiedsvisie Groningen/Drenthe
 • Waterbergingsgebied Noord en Zuid Meene voor Waterschap Velt en Vecht
 • Landinrichtingsprojecten Neder-Betuwe, Nijkerk-Putten en Land van Maas & Waal

Beleidsbeoordeling

 • Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit voor Ministerie I&M
 • Duurzame en toekomstbestendige financiering waterbeheer voor Ministerie I&M in samenwerking met de BAW partners
 • Onderzoek certificering asbest voor Ministerie SZW

Toekomstvisie en strategie

 • Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) bodemdaling voor Waterschap Amstel Gooi en Vecht/Waternet
 • Stroomgebiedsperspectief Schipbeek (stedelijk gebied) voor Waterschap Rijn en IJssel
 • Zoetwatervoorziening Rijn-Oost voor de gezamenlijke provincies en waterschappen Rijn Oost
 • Watervisie Lauwersmeer
 • Stroomgebiedsvisie Groningen/Drenthe
 • Nut en noodzaak compartimenteringskeringen voor Provincie Zuid-Holland
 • Verkenning naar betaalbaarheid van het watersysteem op lange termijn voor Wetterskip Fryslân
 • Leidraad afwegingsmethodiek voor Wetterskip Fryslân
 • Kader verzilting voor RWS

Inrichtingsplannen

 • Waterberging Alm en Biesbosch voor Waterschap Rivierenland
 • Beekherstel Glanerbeek voor Waterschap Vechtstromen
 • Droogtemaatregelen Pepinusbeek voor Waterschap Roer en Overmaas
 • Leidraad inrichting en beheer watergangen voor Waterschap Regge & Dinkel